Login

 

cfa-elstarongers@xtec.cat
  93 799 46 04

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquests estudis permeten que les persones adultes assoleixin un grau de competència comunicativa bàsica en anglès.

Els ensenyaments estan distribuïts en tres nivells (anglès 1, anglès 2 i anglès 3), que es corresponen amb els nivells A1, A2.1 i A2.2 respectivament, del MECR-Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

En aquests cursos es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a situacions lingüístiques de la vida quotidiana i comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural.

Hi ha grups en horari de matí/tarda/vespre. Les classes són de dos dies a la setmana, durant tot el curs escolar.

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.