Login

 

cfa-elstarongers@xtec.cat
  93 799 46 04

 

 

 

 

 

 

 

 

Els cursos de català s’adrecen a persones que no coneixen la llengua catalana, o que l’entenen però no la parlen.

L’objectiu d’aquests cursos és l’adquisició de les competències comunicatives bàsiques per desenvolupar-se en la nostra societat.

Els cursos de català s’organitzen actualment en tres nivells: Català 1, Català 2 i Català 3, i s’ofereixen en horaris de matí, tarda o vespre.

El nivell de català 2 s'ofereix en horari de tarda i vespre.

El nivell de Català 3 es correspon amb el nivell B1, del MECR-Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües i només s'ofereix en horari de vespre.