Login

 

cfa-elstarongers@xtec.cat
  93 799 46 04

Què és i a qui va adreçat?

Aquest curs prepara als alumnes que volen superar la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior.

S'adreça, principalment, a persones que hagin obtingut el títol d'Educació Secundària Obligatòria o bé que hagin cursat un Cicle Formatiu de Grau Mitjà i vulguin cursar un Cicle Formatiu de Grau Superior.

Els alumnes, normalment al mes de març s'han d'inscriure a la prova pagant la taxa corresponent. En aquell moment han de tenir 19 anys o complir-los al llarg de l'any, tot i que per als que ja ténen un títol de Grau Mitjà, només cal tenir-ne 18 o complir-los al llarg de l'any.

Durada del curs i horaris

El curs comença el mes de setembre i conclou el mes de maig. S'imparteix als matins de dilluns a divendres i és d'assistència obligatòria (L'expedició de la certificació acreditativa d'haver superat la formació requereix l'assistència, almenys, al 80% de les hores previstes)

Qualificació

La qualificació del curs, sempre que sigui de 5 punts o més, suposarà un increment de fins a 2 punts en la nota de la prova d'accés, sempre que aquesta última sigui de 4 punts o més.

Contingut del curs

El curs s'estructura en dues parts, la part comuna i la part específica.

Part Comuna Part específica
  • Llengua Catalana
  • Llengua Castellana
  • Anglès
  • Matemàtiques
Dues matèries a triar d'entre les que apareguin a l'opció que l'interessi a l'alumne.

L'opció de la part específica, depèn del cicle formatiu que l'alumne vulgui estudiar. Cada cicle formatiu pertany a una determinada família professional i les famílies professional estan associades a les diverses opcions segons el quadre que es pot consultar AQUÍ.

A Els Tarongers, oferim totes les matèries indicades de la part comuna i dues matèries específiques: geografia i psicologia. La resta de matèries s'han de cursar a distància a l'Insitut Obert de Catalunya.

Prova d'accés

La convocatòria per a la prova d'accés i tota la informació relacionada es troba al web http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

Validesa de la prova

La superació de la prova possibilita l'accés a qualsevol cicle formatiu de grau superior que sigui afí a l'opció triada, però no és garantia d'obtenir plaça.

No té caducitat i val per a tot l'estat espanyol.

Més informació

Podeu trobar més informació a: 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/adults/estudis/preparacio-proves-acces/

https://ioc.xtec.cat/educacio/preparacio-prova-acces-gs

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=460016&language=ca_ES&action=fitxa