Login

 

cfa-elstarongers@xtec.cat
  93 799 46 04

 

 

 

 

 

 

 

 

L'objectiu d'aquests estudis és que les persones adultes aprenguin a llegir, escriure i fer càlculs elementals.

La superació d'aquests estudis permet l'obtenció del certificat de formació instrumental.

Els continguts d'aquesta formació s'organitzen en tres nivells:

- el primer nivell, en què l'aprenentatge se centra en l'adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura i escriptura i de càlcul, a més de nocions elementals sobre l'entorn social i natural;

- el segon nivell, en què l'objectiu central és consolidar aquests mecanismes i els coneixements que expliquen l'entorn, i

- el tercer nivell, en el qual s'amplien els coneixements anteriors fins a assolir els objectius generals del cicle.

Cada nivell inclou tres àrees de coneixement:

- llengua,

- matemàtiques i

- ciències socials i naturals.

La durada aproximada d'aquesta formació és de 1.100 hores. Això no obstant, segons els coneixements previs, les necessitats formatives, i els ritmes d'aprenentatge de l'alumnat, la durada pot ser més llarga o menys.

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.

Hi ha grups en horari de matí, tarda o vespre. Les classes són de quatre o cinc dies a la setmana, segons el nivell, i durant tot el curs escolar.