Login

 

cfa-elstarongers@xtec.cat
  93 799 46 04

 


Els ensenyaments d'informàtica tenen com objectiu facilitar l'adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual.

S'imparteixen quatre nivells: COMPETIC Inicial, COMPETIC 1, COMPETIC 2 i COMPETIC 3.

El nivell inicial d'informàtica o COMPETIC Inicial s'adreça a les persones adultes que volen assolir un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Recull tres de les sis competències del nivell bàsic de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC):

- Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu.
- Tractament de la informació escrita.
- Navegació i comunicació en el món digital.

Els nivells COMPETIC 1, COMPETIC 2 i COMPETIC 3 van adreçats a persones que tenen assolits els coneixements del COMPETIC Inicial i volen afiançar-los. Es treballen, a nivell d'usuaris, els coneixements bàsics del funcionament de l'ordinador, del tractament de textos, de l'ús del correu electrònic i de la cerca d'informació per Internet, el civisme digital, el full de càlcul i el tractament de la imatge i el so.

Hi ha grups en horari de matí, tarda o vespre. Les classes són de dos dies a la setmana, durant tot el curs escolar.

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys i les que els compleixen durant l'any natural en què s'inicia la formació.

Els certificats COMPETIC s’obtenen després de seguir un curs i superar l’avaluació corresponent.

L'Ordre ENS/290/2013, publicada el 12 de novembre de 2013, estableix l'equivalència entre els certificats de competència digital (COMPETIC) de l'educació de persones adultes i els certificats de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i lacomunicació (ACTIC). Per tant, tenir un certificat COMPETIC tindrà la mateixa validesa oficial que tenir-ne un de l’ACTIC.