Login

 

cfa-elstarongers@xtec.cat
  93 799 46 04

 

El CFA Els Tarongers és un centre públic al servei de l’educació permanent de les persones adultes.

Si voleu consultar el nostre projecte educatiu, podeu fer clic AQUÍ.

L’actuació del centre va adreçada específicament a les persones adultes, a millorar la seva formació bàsica, vetllant principalment perquè els sectors de la població menys afavorits socialment hi tinguin accés.

La dinàmica educativa es basarà en la comunicació i interrelació que permet el diàleg, la cooperació i la solidaritat entre totes les persones participants.

El centre vol tenir un funcionament i una participació plural i democràtica, tal i com queda recollit en el reglament de règim intern.

La tasca educativa del centre ha d’ajudar a conèixer, a analitzar i a comprendre, de forma crítica i alhora constructiva, l’entorn i la societat en què vivim.

La llengua catalana és la llengua vehicular del centre. El centre té entre els seus objectius difondre el coneixement de la llengua i la cultura catalana, promovent que aquesta sigui una eina de comunicació quotidiana i que permeti el coneixement i la comprensió d’allò que ens envolta. És amb aquest objectiu que el centre programa els cursos d’acolliment lingüístic i d’alfabetització en català.

L’acció educativa va adreçada a combatre qualsevol tipus de discriminació.

El centre té com a objectiu potenciar un model educatiu presencial, en tant que considerem que aquest afavoreix el procés directe de comunicació, socialització i cohesió entre totes les persones participants.

El centre accepta els valors de l’educació intercultural i de diàleg entre cultures, davant dels canvis socials actuals que porten a un multiculturalisme creixent.

El centre vol col·laborar amb altres centres de formació de persones adultes i potenciar la cooperació amb entitats de l’entorn.

L’oferta formativa està basada en la diagnosi de les necessitats de la societat actual i, principalment, en la demanda i en les motivacions que mouen a les persones adultes a venir a l’escola: interès per aprendre, conèixer les noves tecnologies, obtenir una titulació, aprendre les llengües i els costums del nostre país, relacionar-se amb altres persones...

Les línies metodològiques s’adequaran a les característiques i trets específics dels diferents col·lectius de persones adultes.

La metodologia està en la línia de la formació permanent que pretén sobretot el desenvolupament de competències i d’hàbits per un aprenentatge continuat. La formació permanent s’entén com el procés formatiu que acompanya les persones al llarg de la seva vida per poder participar activament en la transformació i millora del seu entorn.

L’avaluació l’entenem continuada i la contemplem com un element més del procés d’aprenentatge, que permeti als alumnes ser conscients dels seus propis avenços i de les seves aptituds i necessitats. És en aquest sentit que considerem l’autoavaluació un valor important.

La programació de les diferents activitats té com a finalitat desenvolupar una educació integral, basada en models no sexistes i d’igualtat d’oportunitats per a les dones; en una major integració i participació dels/de les joves; en l’acceptació i autoestima personal; en el respecte del medi ambient, i en una orientació laboral que afavoreixi la recerca i millora de les condicions professionals.

Una educació que respecti la diversitat en tots els seus aspectes i fomenti l’esperit de tolerància i solidaritat.