Login

 

cfa-elstarongers@xtec.cat
  93 799 46 04

 

El CFA Els Tarongers és un centre públic al servei de l’educació permanent de les persones adultes.

L’actuació del centre va adreçada específicament a les persones adultes, a millorar la seva formació bàsica, vetllant principalment perquè els sectors de la població menys afavorits socialment hi tinguin accés.

L’actuació educativa es basarà en la comunicació i interrelació que permet el diàleg, la cooperació i la solidaritat entre totes les persones participants.

El centre vol tenir un funcionament i una participació plural i democràtica, tal i com queda recollit en el reglament de règim intern.

La tasca educativa del centre ha d’ajudar a conèixer, a analitzar i a comprendre, de forma crítica i alhora constructiva, l’entorn i la societat en què vivim.

La llengua catalana és la llengua vehicular del centre. El centre té entre els seus objectius difondre el coneixement de la llengua i la cultura catalana, promovent que aquesta sigui una eina de comunicació quotidiana i que permeti el coneixement i la comprensió d’allò que ens envolta. És amb aquest objectiu que el centre programa els cursos d’acolliment lingüístic i d’alfabetització en català.

L’acció educativa va adreçada a combatre qualsevol tipus de discriminació.

El centre té com a objectiu potenciar un model educatiu presencial, en tant que considerem que aquest afavoreix el procés directe de comunicació, socialització i cohesió entre totes les persones participants.

El centre accepta els valors de l’educació intercultural i de diàleg entre cultures, davant dels canvis socials actuals que porten a un multiculturalisme creixent.

El centre vol col·laborar amb altres centres de formació de persones adultes i potenciar la cooperació amb entitats de l’entorn.

L’oferta formativa està basada en la diagnosi de les necessitats de la societat actual i, principalment, en la demanda i en les motivacions que mouen a les persones adultes a venir a l’escola: interès per aprendre, conèixer les noves tecnologies, obtenir una titulació, aprendre les llengües i els costums del nostre país, relacionar-se amb altres persones...

Les línies metodològiques s’adequaran a les característiques i trets específics dels diferents col·lectius de persones adultes.

La metodologia està en la línia de la formació permanent que pretén sobretot el desenvolupament de competències i d’hàbits per un aprenentatge continuat. La formació permanent s’entén com el procés formatiu que acompanya les persones al llarg de la seva vida per poder participar activament en la transformació i millora del seu entorn.

L’avaluació l’entenem continuada i la contemplem com un element més del procés d’aprenentatge, que permeti als alumnes ser conscients dels seus propis avenços i de les seves aptituds i necessitats. És en aquest sentit que considerem l’autoavaluació un valor important.

La programació de les diferents activitats té com a finalitat desenvolupar una educació integral, basada en models no sexistes i d’igualtat d’oportunitats per a les dones; en una major integració i participació dels/de les joves; en l’acceptació i autoestima personal; en el respecte del medi ambient, i en una orientació laboral que afavoreixi la recerca i millora de les condicions professionals.

Una educació que respecti la diversitat en tots els seus aspectes i fomenti l’esperit de tolerància i solidaritat.

Si voleu consultar el nostre projecte educatiu, podeu fer clic AQUÍ.